Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató, ill. nyilatkozat kiválasztási eljárásban résztvevő személyek számára a HR Felhő szolgáltatás igénybevétele során megvalósuló személyes adatok kezelésről.
 
 
A Melecs EWS GmbH Magyarországi Fióktelepe (Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 2. Továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben (Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében („GDPR”) foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a HR Felhő szolgáltatás igénybevételével a  leendő munkavállaló beadhassa jelentkezését a Társaság HR osztályára. Az adatkezelés célja a munkavállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával. A Társaság a beérkezett dokumentációt érkeztetési dátummal látja el és bizalmas adatként kezeli. 
 
 
A kiválasztási eljárás során megvalósuló adatkezelés:
 
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Társaság aktuális, betölthető állásajánlataira vonatkozó információk nyújtása, a munkavállalói létszám optimalizálása.
 
A kezelt adatok kategóriái: Név, állandó lakcím, telefonszám, email cím, születési idő, regisztráció időpontja, fizetési igény, beszélt nyelv típusa, munkatapasztalat, ideális munkaterület megnevezése, pozíció szintje, jelentkezés dátuma. A Társaság a HR Felhő szolgáltatás üzemeltetése során különleges adatot, ill. bűnügyi személyes adatot nem tárol, amennyiben a dokumentáció ezen adatokat is tartalmazza, az adatot a Társaság haladéktalanul törli. 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján a jelentkező önkéntes hozzájárulása az adatkezelési tájékoztató elfogadásával
 
Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum a dokumentumok feltöltésétől számított 1 évig. Jelentkező a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, az adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.
 
Adatok átadása adatfeldolgozónak: 
  • hrfelho.hu Kft. (1119 Budapest, Bártfai utca 15-17)
  • ATS-Soft Kft. (1119 Budapest, Bártfai u 15-17.)
 
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Társaság képviseletére jogosult személyek, a HR osztály munkatársai, valamint az adatvédelmi tisztviselő.
 
Jogorvoslati lehetőségek: Ön a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzata alapján kérheti a személyes adataihoz történő hozzáférést, az adatok helyesbítését, a személyes adat kezelésének korlátozását, valamint jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára, illetve – a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével- törlési igény benyújtására a szabályzatban feltüntetett elérhetőségeken. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a kérelmek nyomán végrehajtott intézkedésekről.
 
 
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
  • MELECS EWS GmbH Magyarországi Fióktelepe, 9027 Győr, Berkenyefa sor 2.
  • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Erős László Péter E-mail: info@dreroslaszlo.hu Tel: +36 30 650 1718
  • Társaság, mint adatkezelő székhelye szerint illetékes Győri Törvényszék, vagy az érintett/bejelentő lakóhelye szerint illetékes Törvényszék, vagy az érintett/bejelentő tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék.
  • Az illetékes bíróságok a https://birosag.hu/birosag-kereso  oldalon érhetőek el.
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. (Postacím: 1363 Budapest, Pf 9.) E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
  • Online ügyindítás: www.naih.hu